ฟอร์มส่งงาน

ส่งภายใน 30 มีนาคม 2564

ส่งภายใน 27 เมษายน 2564

ส่งภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2564

แบบฟอร์ม ต่างๆ สัมมนา 17 พฤศจิกายน 2563

1. ประกาศค่าเป้าหมาย.docx

1. ประกาศค่าเป้าหมาย

2. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนพัฒนา.docx

2. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนพัฒนา

3. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ และโครงการ กิจกรรม (ส่วนที่ 3).docx

3. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ และโครงการ กิจกรรม (ส่วนที่ 3)

4. การกำหนดแผนการดำเนินงานและงบประมาณ (ส่วนที่ 4 ).docx

4. การกำหนดแผนการดำเนินงานและงบประมาณ (ส่วนที่ 4 )

5. วิเคราะห์โครงการ.docx

5. วิเคราะห์โครงการ

แบบฟอร์ม แผนงานโครงการ.docx

6. แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์ม สรุปโครงการ.docx

7. แบบฟอร์มสรุปโครงการ

8. แนวทางการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมการประกัน.docx

8. แนวทางการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมการประกัน

ตัวอย่างค่าเป้าหมายระดับปฐมวัย.docx
  1. ตัวอย่างค่าเป้าหมาย (ปฐมวัย)

เป้าหมาย.docx

2. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนพัฒนา (ปฐมวัย)

แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 17-18 พ.ย. 2563.pptx

PowerPoint

แบบฟอร์ม กลุ่มงานนโยบายและแผน

รูปแบบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา.docx

ฟอร์มแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

รูปแบบแผนปฏิบัติการประจำปี.docx

ฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี

แบบฟอร์ม SAR 62.docx

ฟอร์ม SAR 62

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี.docx

ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา61 สมบูรณ์.docx

5. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวัฒนศึกษา 2561-2563

แผนปฏิบัติการและสรุปแผน

ฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR.docx

ฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR

SARปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัฒนศึกษา.pdf

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปี2562

เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561.pdf

1. แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

การกำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา.pdf

2. การกำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา.pdf

3. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา

การจัดทำรายงานประเมินตยเองของสถานศึกษา.pdf

4. การจัดทำรายงานประเมินตยเองของสถานศึกษา

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก.pdf

5. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

แนวทางการเขียนรายงานSAR 2559.pdf

แนวทางการเขียนรายงานSAR 2559

แนวทางการประเมินคุณภาพตาม มฐ.2561 เล่มสีน้ำเงิน.pdf

แนวทางการประเมินคุณภาพตาม มฐ.2561 เล่มสีน้ำเงิน

แนวทางการประเมินคุณภาพตาม มฐ.2561.pdf

แนวทางการประเมินคุณภาพตาม มฐ.2561

แผนพัฒนาการศึกษาใหม่ 2560-2574.pdf

แผนพัฒนาการศึกษาใหม่ 2560-2574

คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการศึกษา โรงเรียนวัฒนศึกษา 2563