นางดวงกมล จันทร์วัน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางหฤทัย มนปัญญา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางกรรณิการ์ คำมะนาม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุพรรษา ขว้างสืบ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนันท์มนัส วรรณสอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเอรุวรรณ ศรีแสงโชติ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวทัศนีย์ จงไพศาลศิลป์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางอรจิรา กาวี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธนัญญา จันทนสกุลวงศ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวรุ่งทิวา โด่งดัง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางฐิติรัตน์ ปัญญาวงค์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวิทยา อุตมะ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายณัฐกานต์ หวังดี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายวศิน จงไพศาลศิลป์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางปิยะดา มณีธนกุล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจันทร์จิรา พ่านอรรถพนธ์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายชวนชิด จันทาพูน

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรัตติกาล เขื่อนแก้ว

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายลิขิต บุญเลิศ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางศิริกัญญา อนวัชศิริวงค์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายอภิชาต บุญเลิศ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนิภาพร เหมยต่อม

ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางลำดวน กิจเจริญพัฒนา

ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุมาลี ชนะวงษ์

ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายอดิวัฒน์ แรงดีประเสริฐ


นางสาวสโรชา สมศักดิ์ศรี

นางสาวชัญญาภรณ์ หล่อเสถียร

เจ้าหน้าที่การเงิน