นายสุรพัฒน์ ศรีธรรม

ประธานฝ่ายการศึกษามูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์

นางรัชนีกร วนิชกุลวิริยะ

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

นางอรทัย ชุมพลกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนศึกษา

นางจินตนา อุทัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

และ รักษาการในตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

นางรักษิณา ชัยมาลา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน

นายศราวุฒิ มูลกลาง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายโกเวทย์ มนปัญญา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ-วัดผล

นายอดิวัฒน์ แรงดีประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายศูนย์วัฒนธรรมภาษาจีน